Trvanie: -
Miesto: Trnava - kultúrne centrum Malý Berlín, Štefánikova 4

Seminár pre sestry a pôrodné asistentky

Obsahom seminára je uviesť nové trendy v podpore dojčenia a poukázať na rolu pôrodnej asistentky. Rozvíjať myšlienku jednotnosti poskytovaných informácií sestrami a pôrodnými asistentkami pre širokú verejnosť a podporiť nevyhnutnú spoluprácu medzi sestrami a pôrodnými asistentkami v starostlivosti o ženu a dieťa. Seminár je akreditovaný a je zaradený do aktivít sústavného vzdelávania pre setry a pôrodné asistentky.

 

Dátum a miesto konania       

11.10.2019

Trnava – kultúrne centrum Malý Berlín
Štefánikova 4, Trnava
www.malyberlin.sk

 

Program

07.30 – 08.15  Prezentácia
08.15 – 08.30  Otvorenie odborného seminára (IPASK, IPD)
08.30 – 09.30  Pôrodná asistentka a jej úloha v podpore dojčenia (Matulníková)  – 60 min
09.30 – 10.00  Mikrobiom a dojčenie (Dobišová) –  30 min

10.00 – 10.20  Coffee break – 20 min

10.20 – 11.20  Dojčenie v prvých dňoch po narodení (Dobišová, Galková) 60 min
11.20 – 12.00  Diskusia (Galková, Dobišová) – 40 min

12.00 – 13.00  Obedná prestávka

13.00 – 14.00  Pomoc a podpora matkám pri problémoch pri dojčení (Galková) – 60 min
14.00 – 15.00  Mýty o dojčení (Galková) – 60 min

15.00 – 15.20  Coffee break

15.20 – 16.00  Diskusia (Galková, Dobišová) – 40 min
16.00 – 16.30  Vertikálna poloha pri dojčení a jej využitie v praxi pôrodných asistentiek i v domácom prostredí (Hanušová) – 30 min
16.30 – 17.00  Záverečná diskusia, ukončenie seminára

 

Dôležité informácie

Nutné je hlásiť sa  DVOJMO!

1. portál SKSaPA

2. prihláška IPASK

Po prijatí prihlášky a pripísaní účastníckeho poplatku na bankový účet IPASK, každý účastník obdrží potvrdenie o platnej registrácii na seminár.

Miesto konania s navigáciou www.malyberlin.sk

 

Účastnícky poplatok

10  EUR člen/ SKsaPA  a IPASK – prihláška a úhrada poplatku do 30.9.2019

15  EUR nečlen SKSaPA a IPASK – prihláška a úhrada poplatku do 30.9. 2019

20  EUR prihláška a úhrada poplatku po 30.9. 2019 – jednotný poplatok

25  EUR poplatok v deň seminára – jednotný poplatok

Uzávierka prihlášok a úhrad účastníckeho poplatku je 30.9.2019! Prihláška je platná až po pripísaní sumy na účet.

 

Platba účastníckeho poplatku

Úhradu v príslušnej výške, prosíme, vykonajte ihneď po vyplnení prihlasovacieho formuláru (hraj na odkaz na formular):

Bankovým prevodom na účet IPASK:

Názov účtu: IPASK

Číslo účtu: SK6511110000001146294018
Do poznámky pre príjemcu uveďte: Vaše meno a priezvisko

Poštovým poukazom na účet IPASK:

Názov účtu: IPASK

Číslo účtu: SK6511110000001146294018
Adresát: IPASK o.z. , Hutnícka 3/20, 052 01  Spišská Nová Ves

V prípade neúčasti je účastnícky poplatok nevratný!

 

Objednávka obeda

Účastníci, ktorí máte záujem o zabezpečenie obeda (6,50 €), je potrebné v prihlasovacom formulári vyplniť kolónku – Objednávka obeda a k sume príslušného účastníckeho poplatku pripočítať 6,50 € navyše.

Poplatok za účasť a objednaný obed teda uhrádzate naraz, ihneď po vyplnení prihlášky.

Obed sa bude podávať v blízkosti miesta seminára. Lístky na obed obdržia účastníci, ktorí požiadali o objednávku a uhradili poplatok za obed. Lístky sa budú rozdávať pri rannej registrácii. Vzhľadom k centru mesta je tam veľa možností chutne sa najesť či posedieť na káve.

 

Prihlasovací formulár

Elektronický prihlasovací formulár účastníka predstavuje záväznú prihlášku na celodenný seminár – Nové trendy a rola pôrodnej asistentky v podpore dojčenia.

Vyplniť prihlášku

Po správnom a kompletnom vyplnení prihlášky je potrebné ihneď uhradiť prevodom na účet IPASK účastnícky poplatok v príslušnej sume. Termín uzávierky prihlášok a úhrad poplatku je 30.9.2019. V prípade, ak prihlásený účastník poplatok neuhradí, ev. plus poplatok za objednaný obed, organizátor bude pokladať registráciu za zrušenú. Prihláška a poplatok po 30.9.2019 je  jednotný 20 EUR. Účastnícky poplatok zaplatený na mieste konania worskhopu je jednotný 25 EUR.

 

Organizátori a prednášajúci seminára

Organizačný výbor

Mgr. Anastázia Furmanová, IPASK

Mgr. Jana Kittová, IPASK

Bc. Nikola Glončáková, IPASK

 

IPASK – Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska

Sme spoločenská mimovládna organizácia, ktorá vznikla z potreby zviditeľniť a posilniť profesijný status, uplatnenie kompetencií a všetkých rolí pôrodnej asistentky (PA) v praxi ako zdravotníckej profesionálky, ako rovnocenného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s autonómnym a regulovaným povolaním v súlade s právnymi normami SR, direktívami EÚ, odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ostatných medzinárodných zdravotníckych inštitúcií (FIGO, ICM, EMA…)

Prioritou združenia je vytváranie podmienok a priestoru pre rozvoj zdravotníckeho odboru – pôrodnej asistencie v zdravotnej, sociálnej, humanitnej činnosti poskytovanej ženám, rodinám a komunitám.

Členmi sa môžu stať pôrodné asistentky aj sympatizujúca odborná a laická verejnosť, ktorá sa stotožňuje s poslaním IPASK.

 

IPD – Inštitút pre podporu dojčenia

Špecialista vo vzdelávaní zdravotníckych profesionálov v oblasti dojčenia

INŠTITÚT PRE PODPORU DOJČENIA (href na odkaz na webovky) podporuje a zjednocuje vzdelávanie zdravotníckych profesionálov v oblasti dojčenia.

V spolupráci s European Lactation Consultants Alliance (ELACTA) presadzuje jednotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktoré je v súlade s medzinárodným vzdelávaním laktačných konzultantov.

Ako koordinátor IBLCE (SR) zastupuje a presadzuje profesionálny profil laktačnej konzultantky (IBLCE).

Je partnerom Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii SSSaPA a v spolupráci s ARS CME umožňuje kontinuálne vzdelávanie v rámci kreditného systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (lekárov, sestier a pôrodných asistentiek) na Slovensku.

Cieľom je:

 • podporovať vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti dojčenia založené na najnovších vedeckých poznatkoch.
 • vytvoriť priestor pre kontinuálne vzdelávanie a prehlbovanie vedomostí v oblasti dojčenia.
 • vedomostne pripraviť zdravotníckych pracovníkov na splnenie kritérií pre certifikáciu BFHI.

Víziou je vytvoriť priestor pre vzdelávanie zdravotníckych profesionálov, ktoré bude v súlade s kritériami pre medzinárodné vzdelávanie laktačných konzultantov.

Misia IPD:

Chrániť a podporovať dojčenie zavedením najvyššieho štandardu pri získavaní poznatkov v oblasti dojčenia.

 

SKSaPA

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky.

Hlavné úlohy komory:

 • registrovať a viesť register sestier a pôrodných asistentiek,
 • vydávať, pozastavovať a rušiť licencie,
 • vydávať vyjadrenia o etickej spôsobilosti pre svojich členov,
 • vypracovávať návrhy a odporúčania pri tvorbe právnych predpisov,
 • vytvárať podmienky pre sústavné vzdelávanie, zabezpečovať a zhodnocovať ho,
 • vydávať odborné publikácie,
 • spolupracovať s ministerstvom zdravotníctva, zdravotnými poisťovňami, vzdelávacími ustanovizňami a odbornými a odborovými organizáciami,
 • vytvárať podmienky pre diskusiu so zájmovými skupinami a verejnosťou,
 • riešiť podnety, návrhy a sťažnosti,vydávať časopis.

Komora má na výkon svojich úloh má zriadených 55 centrálne riadených regionálnych komôr. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je členom významných medzinárodných organizácií, ako je EFN, EMA, HORACIO a EfCCNA.

Ciele komory:

 • podporovať a udržiavať čo najvyšší možný štandard starostlivosti v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii,
 • rozvíjať prax, menežment, vzdelanie, sústavné vzdelávanie, etiku a výskum v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii,
 • zastupovať sestry a pôrodné asistentky pred vládou, parlamentom, mimovládnymi organizáciami, pred verejnosťou na Slovensku aj v zahraničí,
 • obhajovať odborné, sociálne a právne záujmy svojich členov.

 

Lektorky

Mgr. Michaela Galková, PhD., IBCLC

Predseda správnej rady
Laktačná konzultantka
IBLCE Coordinator Slovakia
Sestra s 22 ročnou praxou v odbore neonatológia, Basis Kurs: Kinaesthetics Infant Handling
Lektorka špecializačného štúdia Intenzívna starostlivosť v neonatológii (FOaZOŠ, SZU Bratislava)
galkova@institutdojcenia.sk

doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

Sekcia pre gynekológiu a pôrodníctvo
Pôrodná asistentka s 21 ročnou praxou v odbore gynekológia pôrodníctvo
Nezávislá prax v pôrodnej asistencii Zlín.
Pedagogický pracovník v oblasti vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava).
matulnikova@institutdojcenia.sk 

MUDR. Dobišová Irena

Laktačný poradca
Člen: IPD, ELACTA
irena.dobisova@gmail.com

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok sme k dispozícii, ochotne vám poskytneme bližšie informácie mailom/telefonicky: Mgr. Kittová Jana janak@ipask.sk/0908117249, Mgr. Furmanová A., anastaziaf@ipask.sk/0907025298

Tešíme sa na Vašu účasť.  S úctou a vďakou IPASK

Partneri podujatia