Milí priatelia, sme dobrovoľná spoločenská mimovládna organizácia, ktorá vznikla z potreby zviditeľniť a posilniť profesijný status, uplatnenie kompetencií a všetkých rolí pôrodnej asistentky (PA) v praxi ako zdravotníckej profesionálky, ako rovnocenného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s autonómnym a regulovaným povolaním v súlade s právnymi normami SR, direktívami EÚ, odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ostatných medzinárodných zdravotníckych inštitúcií (FIGO, ICM, EMA…) Prioritou združenia je vytváranie podmienok a priestoru pre rozvoj zdravotníckeho odboru – pôrodnej asistencie v zdravotnej, sociálnej, humanitnej činnosti poskytovanej ženám, rodinám a komunitám. Členmi sa môžu stať pôrodné asistentky aj sympatizujúca odborná a laická verejnosť, ktorá sa stotožňuje s poslaním IPASK.

  • Chceme usmerňovať správne vnímanie náplne práce pôrodných asistentiek laickou verejnosťou, s úsilím ponúknuť možnosť využívať spektrum odborných zdravotníckych služieb PA v plnom rozsahu.
  • Chceme podporovať profesijné sebavedomie všetkých PA, združovať a podporovať PA v samostatnej zdravotníckej praxi.
  • Chceme vytvárať snahu pre úpravu legislatívy v rovine humanizácie pôrodníctva a rešpektovať ľudsko-právne princípy žien, rodín, komunít.
  • Chceme ochraňovať a rozvíjať zdravie ženy vo všetkých obdobiach života, ako celostnej osobnosti, s dôstojným citlivým prístupom k jej individuálnym potrebám.
  • Chceme zabezpečiť prístup k rešpektujúcej starostlivosti pôrodných asistentiek o ženu, matku a dieťa s dôrazom na prirodzené tehotenstvo, pôrod a šestonedelie.
  • Organizovaním výchovných aktivít, edukačných programov, odborno-vzdelávacích podujatí v spolupráci s partnerskými organizáciami chceme zabezpečiť zdravotnú výchovu určeným skupinám ženskej populácie, rodinám, komunitám.
  • Podieľať sa na profesijnom raste a sústavnom vzdelávaní pôrodných asistentiek.

Erudovaná, vzdelaná, skúsená pôrodná asistentka je kľúčovou osobou v poskytovaní profesionálnej zdravotníckej starostlivosti o zdravú ženu, tehotnú, rodičku, šestonedieľku a jej dieťa. Žiaľ, komplexná, kontinuálna starostlivosť o ženu pôrodnými asistentkami nie je štátom podporovaná, pôrodné asistentky nie sú zaradené do verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ženy, budúce mamičky nemajú prístup k žiadanej forme poskytovania starostlivosti pôrodnými asistentkami. Naše ženy, rodičia a pôrodné asistentky sú teda, oproti iným krajinám euroregiónu, diskriminované. Súčasný stav jednoznačne potrebuje postupné zmeny systému v oblasti pôrodníctva, čo sa dá dosiahnuť jedine spoločnými silami, aktívnou podporou všetkých členov a ostatných priaznivcov IPASK. S radosťou prijmeme nových členov a akúkoľvek pomoc na ceste realizovania cieľov združenia, ktoré slúži, tak pôrodným asistentkám, ako aj ich potencionálnym klientkám, rodičom, rodinám. ĎAKUJEME.