Naša Iniciatíva vznikla z potreby aktuálneho diania v pôrodníctve. Prioritou združenia je posilňovať profesiu pôrodných asistentiek, edukovať verejnosť vo vnímaní práce PA, podporujúcej prirodzenosť dejov v živote ženy a zodpovednosť za vlastné zdravie. Ďalej chceme poskytovať zdravotnícku starostlivosť matkám, ich deťom, rodinám; s rešpektom, dôstojným a empatickým individuálnym prístupom.

Pozývame záujemcov o členstvo, vítaní sú všetci, ktorých oslovujú naše myšlienky a chcú prispievať, pomáhať a podieľať sa na realizácii plánov IPASK. Snahy budú skôr dosiahnuteľné, ak tu bude viac a viac podpory a akejkoľvek pomoci. ĎAKUJEME.

Ako sa stať členom

Keďže naša organizácia združuje pôrodné asistentky (PA) a ostatných priaznivcov, sú k dispozícii dvojaké prihlasovacie formuláre, určené pre obe skupiny.

Pri prihlasovaní za člena postupujte podľa nasledovných pokynov:

 1. Ak ste povolaním pôrodná asistentka, kliknite na prihlasovací formulár pre PA. Ostatní záujemci o členstvo kliknite na prihlášku pre sympatizantov IPASK.
 2. Podľa predlohy v prihláške uveďte Vaše identifikačné údaje a odpovede na doplňujúce otázky.
 3. Po vyplnení všetkých kolóniek, prihlášku odošlite.
 4. Súčasne uhraďte členský ročný poplatok vo výške 7 eur (PA) / 5 eur (ostatní priaznivci) na č.účtu SK6511110000001146294018. Pre správnu identifikáciu platby bankovým prevodom, do poznámky pre prijímateľa vpíšte vaše priezvisko a meno. Členské je možné zaslať aj poštovým poukazom typu U na uvedený bankový účet, alebo poukazom priamo na adresu IPASK, Hutnícka 3/20, 05201 Spišská Nová Ves.

Po prijatí Vašej prihlášky a členského poplatku, najneskôr do 30 dní, obdržíte Potvrdenie o prijatí za člena, zaslané na vami uvedený mail. Dátum prijatia členského poplatku sa stáva dátumom začiatku členstva v IPASK.
Našich členov sa budeme snažiť zvýhodniť napr.bonusmi, prístupmi k informáciám, zľavami a iné.

Informácia o podmienkach členstva

Členský príspevok

7,- eur pre PA
5,- eur pre ostatných členov
Členský poplatok je platný jeden kalendárny rok odo dňa úhrady.

Spôsob platby členského poplatku

 • bankovým prevodom na účet číslo: SK6511110000001146294018.  Do poznámky pre prijímateľa vpíšte vaše priezvisko a meno.
 • poštovou poukážkou typu U na uvedené č. účtu
 • poštovou poukážkou na adresu: IPASK, Hutnícka 3, 05201 Spišská Nová Ves

Prihlasovacie formuláre

Prihláška do IPASK pre pôrodné asistentky

Príhláška do IPASK pre sympatizantov


Podmienky členstva v IPASK

(Výňatok zo stanov IPASK)

Členstvo v IPASK je určené pre pôrodné asistentky a priaznivcov združenia. Združenie umožňuje 3 typy členstva:

 • základné
 • aktívne
 • čestné

Členom združenia sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov a právnická osoba, ktorá spĺňa kritériá pre členstvo:

 • súhlas s poslaním, cieľmi a činnosťami združenia
 • platba členského príspevku v stanovenej lehote

Vznik a zánik členstva

Členstvo vzniká na základe elektronickej prihlášky schválenej radou združenia; uchádzač obdrží potvrdenie o prijatí za člena do 30 dní. Členstvo nie je ohraničené dĺžkou trvania a zaniká:

 • vystúpením člena písomným alebo elektronickým oznámením
 • úmrtím člena
 • vylúčením z dôvodov porušenia stanov združenia ( napr. nezaplatené členské v určenej lehote; iné dôvody)
 • zrušením združenia

Pozastavenie členstva je umožnené na základe písomnej žiadosti členky na dobu najmenej jedného kalendárneho roka; združenie vedie evidenciu členov.

Práva a povinnosti členov

 • každý člen má právo podávať návrhy, pripomienky a podnety k činnosti združenia a podporovať členské aktivity
 • každý člen má právo sa aktívne podieľať na činnosti združenia po odsúhlasení správnou radou a udelení aktívneho členstva
 • každý  člen má povinnosť dodržiavať stanovy združenia a šíriť dobré meno združenia
 • každý člen je povinný riadne platiť členský poplatok raz ročne v stanovenej lehote
 • povinnosťou členov je podieľať sa na plnení cieľov združenia a svedomite plniť zadané úlohy