Sme spoločenská mimovládna organizácia, ktorá vznikla z potreby zviditeľniť a posilniť profesijný status, uplatnenie kompetencií a všetkých rolí pôrodnej asistentky (PA) v praxi ako zdravotníckej profesionálky, ako rovnocenného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s autonómnym a regulovaným povolaním v súlade s právnymi normami SR, direktívami EÚ, odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ostatných medzinárodných zdravotníckych inštitúcií (FIGO, ICM, EMA…)

Prioritou združenia je vytváranie podmienok a priestoru pre rozvoj zdravotníckeho odboru – pôrodnej asistencie v zdravotnej, sociálnej, humanitnej činnosti poskytovanej ženám, rodinám a komunitám.

Členmi sa môžu stať pôrodné asistentky aj sympatizujúca odborná a laická verejnosť, ktorá sa stotožňuje s poslaním IPASK.

 • Chceme usmerňovať správne vnímanie náplne práce pôrodných asistentiek laickou verejnosťou, s úsilím ponúknuť možnosť využívať spektrum odborných zdravotníckych služieb PA v plnom rozsahu.
 • Chceme podporovať profesijné sebavedomie všetkých PA, združovať a podporovať PA v samostatnej zdravotníckej praxi.
 • Chceme vytvárať snahu pre úpravu legislatívy v rovine humanizácie pôrodníctva a rešpektovať ľudsko-právne princípy žien, rodín, komunít.
 • Chceme ochraňovať a rozvíjať zdravie ženy vo všetkých obdobiach života, ako celostnej osobnosti, s dôstojným citlivým prístupom k jej individuálnym potrebám.
 • Chceme zabezpečiť prístup k rešpektujúcej starostlivosti pôrodných asistentiek o ženu, matku a dieťa s dôrazom na prirodzené tehotenstvo, pôrod a šestonedelie.
 • Organizovaním výchovných aktivít, edukačných programov, odborno-vzdelávacích podujatí v spolupráci s partnerskými organizáciami chceme zabezpečiť zdravotnú výchovu určeným skupinám ženskej populácie, rodinám, komunitám.
 • Chceme sa podieľať na profesijnom raste a sústavnom vzdelávaní pôrodných asistentiek.

Erudovaná, vzdelaná, skúsená pôrodná asistentka je kľúčovou osobou v poskytovaní profesionálnej zdravotníckej starostlivosti o zdravú ženu, tehotnú, rodičku, šestonedieľku a jej dieťa.

Žiaľ, komplexná, kontinuálna starostlivosť o ženu pôrodnými asistentkami nie je štátom podporovaná, pôrodné asistentky nie sú zaradené do verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ženy, budúce mamičky nemajú prístup k žiadanej forme poskytovania starostlivosti pôrodnými asistentkami.

Naše ženy, rodičia a pôrodné asistentky sú teda, oproti iným krajinám euroregiónu, diskriminované. Súčasný stav jednoznačne potrebuje postupné zmeny systému v oblasti pôrodníctva, čo sa dá dosiahnuť jedine spoločnými silami, aktívnou podporou všetkých členov a ostatných priaznivcov IPASK. S radosťou prijmeme nových členov a akúkoľvek pomoc na ceste realizovania cieľov združenia, ktoré slúži, tak pôrodným asistentkám, ako aj ich potenciálnym klientkám, rodičom, rodinám. ĎAKUJEME.

Tu sa dočítate o možnostiach, ako podporiť IPASK

Ciele a činnosti združenia IPASK

 • posilňovať status profesie pôrodnej asistentky ako poskytovateľa kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti o ženu, matku a dieťa,
 • poskytovať zdravotnú výchovu verejnosti a ďalšie vzdelávanie pre pôrodné asistentky a študentky pôrodnej asistencie,
 • podporovať, rozvíjať a chrániť zdravie ženy vo všetkých obdobiach jej života s dôrazom na fyziologické tehotenstvo, pôrod a šestonedelie,
 • informovať o možnostiach poskytovania odbornej starostlivosti pôrodnej asistentky v kontexte rodiny vo vybranom prostredí,
 • podporovať zodpovednosť rodičov za vlastné zdravie i za zdravie ich dieťaťa,
 • obhajovať a rešpektovať ľudsko-právne princípy a potreby rodiny a komunity,
 • prispievať k legislatívnym zmenám v pôrodníctve.

Na dosiahnutie cieľov združenia slúžia činnosti:

 • neustále zvyšovanie povedomia spoločnosti o kompetenciách, povahe, nástrojoch a náplni práce pôrodnej asistentky,
 • budovanie siete licencovaných pôrodných asistentiek v samostatnej zdravotníckej praxi a rozvíjanie spolupráce tých pôrodných asistentiek, ktoré sympatizujú s cieľmi a stanovami združenia,
 • tvorba edukačných programov pre vybrané skupiny obyvateľstva so zreteľom na prevenciu a zachovanie primárneho zdravia a zdravého životného štýlu,
 • organizovanie odborných kurzov, seminárov, konferencií , diskusií a iných výchovno-vzdelávacích podujatí,
 • komunikácia združenia s laickou a odbornou verejnosťou prostredníctvom médií, internetových komunikačných kanálov a prevádzkovaním vlastnej webovej stránky,
 • zber informácií, získavanie výskumov a analýz, vydávanie informačných materiálov a ich distribúcia,
 • poskytovanie konzultácií,
 • spolupráca so štátnymi a legislatívnymi orgánmi a zdravotnými poisťovňami; s partnerskými organizáciami podobného zamerania v SR i v zahraničí ; vzdelávacími inštitúciami a ostatnými záujemcami o danú oblasť,
 • účasť na spriatelených podujatiach a prezentácia činnosti združenia.

Mám záujem o členstvo v IPASK